Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Postanowienia Wstępne

1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Brand Boosters Sp. z o.o. REGON:381327438, NIP:1132983052, KRS: 0000748844, zarejestrowaną przy ul. Aleja Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 w Warszawie, zwaną dalej „Firma”

1.2 Firma świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o Pakiety Marketingowe.

1.3 Firma świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania Firmy nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

1.4. W trakcie trwania kampanii Firma będzie monitorowała przebieg Usług i modyfikowała ich parametry w granicach Umowy i specyfikacji Pakietu Marketingowego tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet


2. Pakiety Marketingowe

a) Boost Communication – w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:
1. Strona internetowa - wizytówka
2. Jeden artykuł miesięcznie
3. Założenie jednego kanału w Social Media
4. Prowadzenie jednego kanału w Social Media – 8 postów miesięcznie
5. Grafiki do postów w social mediach
6. Analiza SEO
7. Uruchomienie analityki strony
8. Strategia marketingowa
9. Raportowanie
10. Prowadzenie kampanii social ads przez 3 miesiące. Po trzech miesiącach klient może dokupić kampanię social ads w cenie 350 zł miesięcznie lub zmienić pakiet na uwzględniający tę usługę. Może także kontynuować współpracę z Firmą bez kampanii social ads.

b) Boost Sales – w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:
1. Strona internetowa - wizytówka + landing page sprzedażowy (raz na 3 miesiące)
2. Dwa artykuły miesięcznie
3. Social Media – 12 postów
4. Prowadzenie kampanii reklamowej w Social Media
5. Prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads
6. Remarketing
7. Marketing automation
8. Email Marketing raz w miesiącu
9. Grafiki do wszystkich postów w social media
10. Analiza SEO
11. Uruchomienie analityki strony
12. Raportowanie

c) Boost Business – w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:
1. Strona internetowa - wizytówka + landing page sprzedażowy (raz na 2 miesiące)
2. Dwa artykuły miesięcznie
3. Wysyłka informacji prasowej
4. Social Media – 16 postów
5. Prowadzenie kampanii reklamowej w Social Media – 2 kanały
6. Prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads
7. Remarketing
8. Marketing automation
9. Email Marketing dwa razy w miesiącu
10. Studio graficzne – 5h w miesiącu
11. Raz na kwartał przygotowanie e-booka lub zorganizowanie webinaru
12. Analiza SEO
13. Uruchomienie analityki strony
14. Raportowanie
15. Doradztwo – 4 godziny doradztwa sprzedażowo/marketingowego
16. Wykupienie moniotoringu internetu na 2 frazy związane z klientem

d) Szyty na miarę – w ramach, którego klient na podstawie poniższych modułów może zbudować pakiet o minimalnej wartości 700 zł
1. Social Beginner – 350 zł
i. Prowadzenie konta w jednym kanale Social Media
ii. Przygotowanie i publikacja 8 postów miesięcznie w wybranym kanale
iii. Przekazywanie pytań od użytkowników do klienta
iv. Raportowanie
2. Social Master – 700 zł
i. Prowadzenie konta w jednym lub dwóch kanałach Social Media
ii. Przygotowanie i publikacja łącznie 12 postów miesięcznie w wybranych kanałach
iii. Prowadzenie kampanii Social Ads w wybranym kanale
iv. Przekazywanie pytań od użytkowników do klienta
v. Raportowanie
3. Social King – 1500 zł
i. Prowadzenie konta w dwóch kanałach Social Media
ii. Przygotowanie i publikacja po 12 postów miesięcznie w wybranych kanałach
iii. Prowadzenie kampanii Social Ads w dwóch kanałach
iv. Biuro Obsługi Klienta do 10 wiadomość i 10 komentarzy
v. Raportowanie
4. Content Beginner 350 zł
i. Napisanie jednego tekstu lub artykułu związanego z Twoją firmą
ii. Przygotowanie jednej nieskomplikowanej grafiki
iii. Analiza SEO Twojej strony internetowej
5. Content Master – 700 zł
i. Napisanie dwóch tekstów lub artykułów związanych z Twoją firmą
ii. Wysyłka informacji prasowej do mediów
iii. Przygotowanie dwóch nieskomplikowanych grafik
iv. Analiza SEO Twojej strony internetowej
6. Content King – 1500 zł
i. Napisanie dwóch tekstów lub artykułów związanych z Twoją firmą
ii. Wysyłka informacji prasowej do mediów
iii. Obsługa studia graficznego – 5h
iv. Przygotowanie E-Booka 1x na 3 miesiące
v. Analiza SEO Twojej strony internetowej
vi. Monitoring internetu
7. Sales Beginner – 350 zł
i. Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads)
ii. Uruchomienie analityki strony internetowej
8. Sales Master – 700 zł
i. Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads)
ii. Uruchomienie analityki strony internetowej
iii. Comiesięczne analizy ruchu na stronie internetowej
iv. Remarketing
v. E-Mail Marketing x1
vi. Landing Page produktowy x1 na 3 miesiące

9. Sales King – 1500 zł
i. Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads)
ii. Uruchomienie analityki strony internetowej
iii. Comiesięczne analizy ruchu na stronie internetowej
iv. Remarketing
v. E-Mail Marketing x2
vi. Landing Page x1 na 2 miesiące
vii. Doradztwo 2h
viii. CRM

3. Obowiązki Klienta

3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługi Firmy oraz współdziałać z przy świadczeniu Usług.
3.2. Klient udziela Firmie na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Firmie materiałów, znaków towarowych lub sloganów w celu świadczenia Usług i zobowiązuje się ich nie ograniczać w żaden sposób przez czas konieczny do realizacji przedmiotu umowy.
3.3. Klient zapewni Firmie, na czas trwania Umowy, dane dostępowe dotyczące Stron/Kont zewnętrznych Klienta.


4. Wynagrodzenie Firmy

4.1. Firmie z tytułu świadczonych usług przysługuje wynagrodzenie, w wysokości zależnego od Pakietu Marketingowego:
a) Pakiet Boost Communication – 700 zł netto / miesięcznie
b) Pakiet Boost Sales – 1 500 zł netto / miesięcznie
c) Pakiet Boost Business – 3 400 zł netto / miesięcznie
d) Pakiet Szyty na miarę - zgodnie ze specyfikacją wybraną przez Klienta – jednak nie mniej niż 700 zł netto / miesięcznie
4.2 Do wynagrodzenia Firmy, w każdym miesiącu zostanie doliczony ustalony przez klienta w panelu użytkownika budżet reklamowy, który zostanie wydany na realizację kampanii zgodnych z pakietem wybranym przez Klienta.
4.3. Wynagrodzenie i budżet reklamowy zostaną powiększone o podatek VAT – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami podatkowymi.
4.4. Dodatkowe usługi Firmy, które nie zostały wymienione w Pakiecie Marketingowym (jeżeli takie zaistnieją), będą świadczone przez Firmę na podstawie każdorazowych pisemnych zleceń Klienta określających rodzaj usługi jaka ma być wykonana, termin jej realizacji, uzgodnione wynagrodzenie Firmy oraz warunki płatności.
4.5. Wynagrodzenie pobierane jest w modelu automatycznej subskrypcji, z góry za miesiąc, poprzez podpięcie przez Klienta karty płatniczej na stronie Firmy.
4.6. W przypadku upłynięcia terminu ważności podpiętej karty lub odrzuconej płatności, Klient zobowiązany jest do podpięcia nowej karty w terminie 3 dni roboczych.
4.7. W przypadku braku płatności powyżej 7 dni od upłynięcia terminu, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta.
4.8 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
4.9 Reklamacje prosimy kierować pod adres mailowy reklamacje@brand-boosters.com


5. Raportowanie, komunikacja z Firmą

5.1. Firma zobowiązuje się dostarczać Klientowi raport z realizacji świadczonych Usług. Raport będzie wysyłany w drodze elektronicznej 10 dni po zakończeniu miesiąca współpracy.
5.2. Firma zapewnia Klientowi dostęp do panelu użytkownika (dalej: „panel”) na stronie internetowej Firmy. Strony zgodnie ustalają, że panel jest głównym kanałem komunikacji.
5.3. Klient do każdej z wykonanych Usług może bezpłatnie w ciągu 48h od otrzymania materiałów zgłosić jedną rundę poprawek. Każda kolejna poprawka jest naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

6. Prowadzenie kampanii reklamowych Google Ads, social media

6.1. W przypadku zlecenia prowadzenia kampanii w ramach usługi Google Ads i/lub w portalach social media, Klient określa wartość budżetu do wykorzystania na początku współpracy. Budżet nie jest zawarty w żadnych z Pakietów Marketingowych.
6.2. Klient na koniec każdego miesiąca może zmienić wysokość budżetu.

7. Okres świadczenia usług

7.1. Klient może skorzystać z dwóch dostępnych okresów świadczenia usług marketingowych:
a) Umowa na okres 3 miesięcy,
b) Umowa na okres 12 miesięcy.
7.2. W przypadku braku oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług, każda z umów określona w pkt. 7.1., po upływie czasu jej trwania, przechodzi w umowę na czas nieokreślony.
7.3. Umowę na czas nieokreślony, Klient może wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

8. Poufność

8.1 Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zasad wzajemnej współpracy, związanych z działalnością przedsiębiorstwa i tajemnicą handlową. Zobowiązanie niniejsze nie jest ograniczone w czasie.
8.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakterystykę, funkcjonalności produktów, usług promowanych przez Firmę oraz za wszelkie informacje przekazane Firmie.
8.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania, informacje, kampanie mogące wprowadzić w błąd potencjalnego konsumenta produktów, usług Klienta, o ile były one zaakceptowane przez Klienta.

9. Zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług

9.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
9.2. W przypadku zmiany OWŚU, Firma na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji, powiadomi wszystkich Klientów drogą elektroniczną.
9.3. Zmiana regulaminu, nie uprawnia Klienta do wypowiedzenia umowy, na warunkach innych niż określone w OWŚU – pod warunkiem, że cena oraz zakres świadczonych usług przez Firmę, nie ulegnie zmianie.


10. Postanowienia końcowe

10.1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikłych z postanowień niniejszej umowy
10.2. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Firmy.