Regulamin

 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

 

 1. Postanowienia Wstępne1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Brand Boosters Sp. z o.o. REGON:381327438, NIP:1132983052, KRS: 0000748844, zarejestrowaną przy ul. Aleja Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 w Warszawie, zwaną dalej „Firma”

1.2 Firma świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o Pakiety Marketingowe.1.3 Firma świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania Firmy nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.1.4. W trakcie trwania kampanii Firma będzie monitorowała przebieg Usług i modyfikowała ich parametry w granicach Umowy i specyfikacji Pakietu Marketingowego tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet
 1. Pakiety Marketingowe a) Boost Communication– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:

 1. Strona internetowa – landing page

 2. Jeden artykuł miesięcznie

 3. Założenie jednego kanału w Social Media

 4. Prowadzenie jednego kanału w Social Media – 8 postów miesięcznie

 5. Grafiki do postów w social mediach

 6. Analiza SEO

 7. Uruchomienie analityki strony

 8. Strategia marketingowa

 9. Raportowanie

 10. Prowadzenie kampanii w wybranym przez klienta kanale social media. Kampania zakłada nie mniej niż 3 reklamy.
 11. Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation

 b) Boost Sales– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:


 1. Strona internetowa - landing page sprzedażowy (raz na 3 miesiące)

 2. Dwa artykuły miesięcznie

 3. Social Media – 12 postów

 4. Prowadzenie kampanii reklamowej w Social Media

 5. Prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads 

 6. Remarketing

 7. Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation

 8. Email Marketing
 9. Grafiki do wszystkich postów w social media

 10. Analiza SEO

 11. Uruchomienie analityki strony

 12. Raportowanie

 c) Boost Business– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:


 1. Strona internetowa - landing page sprzedażowy (raz na 2 miesiące)

 2. Dwa artykuły miesięcznie

 3. Wysyłka informacji prasowej

 4. Social Media – 16 postów

 5. Prowadzenie kampanii reklamowej w Social Media – 2 kanały

 6. Prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads 

 7. Remarketing

 8. Marketing automation

 9. Email Marketing dwa razy w miesiącu

 10. Stworzenie grafik do wszystkich materiałów w social media
 11. Raz na kwartał przygotowanie e-booka lub zorganizowanie webinaru

 12. Analiza SEO

 13. Uruchomienie analityki strony

 14. Raportowanie

 15. Doradztwo – 4 godziny doradztwa sprzedażowo/marketingowego


 d) Szyty na miarę– w ramach, którego klient na podstawie poniższych modułów może zbudować pakiet o minimalnej wartości 700 zł
 netto

 1. Social Beginner – 499 zł netto
 • Prowadzenie konta w jednym kanale Social Media

 • Przygotowanie i publikacja 8 postów miesięcznie w wybranym kanale

 • Przekazywanie pytań od użytkowników do klienta

 • Raportowanie

 1. Social Master – 899 zł
 netto
 • Przygotowanie i publikacja łącznie 12 postów miesięcznie w wybranych kanałach
Prowadzenie kampanii Social Ads w wybranym kanale

 • Prowadzenie konta w jednym lub dwóch kanałach Social Media

 • Przekazywanie pytań od użytkowników do klienta

 • Raportowanie


     3. Social King – 1699 zł
 netto

 • Prowadzenie konta w dwóch kanałach Social Media

 • Przygotowanie i publikacja po 12 postów miesięcznie w wybranych kanałach
Prowadzenie kampanii Social Ads w dwóch kanałach
 • Biuro Obsługi Klienta do 10 wiadomość i 10 komentarzy

 • Raportowanie


     4.Content Beginner 499 zł
 netto

 • Napisanie jednego tekstu lub artykułu związanego z Twoją firmą

 • Przygotowanie jednej nieskomplikowanej grafiki

 • Analiza SEO Twojej strony internetowej


     5.Content Master – 899 zł
 netto

 • Napisanie dwóch tekstów lub artykułów związanych z Twoją firmą

 • Wysyłka informacji prasowej do mediów

 • Przygotowanie dwóch nieskomplikowanych grafik

 • Analiza SEO Twojej strony internetowej


     6.Content King – 1699 zł
 netto

 • Napisanie dwóch tekstów lub artykułów związanych z Twoją firmą

 • Wysyłka informacji prasowej do mediów

 • Obsługa studia graficznego – 5h

 • Przygotowanie E-Booka 1x na 3 miesiące 

 • Analiza SEO Twojej strony internetowej
 
 1. Sales Beginner – 499 zł
 netto
 • Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads) opcjonalnie na Facebooku
 • Uruchomienie analityki strony internetowej


      8. Sales Master - 899 zł netto

 • Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads)

 • Uruchomienie analityki strony internetowej

 • Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation
 • Remarketing

 • E-Mail Marketing lead nutrition
 • Landing Page produktowy x1 na 3 miesiące

     9. Sales King 1699 zł netto

 • Zaplanowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w Google (Google Ads)

 • Uruchomienie analityki strony internetowej

 • Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation
 • Remarketing

 • E-Mail Marketing lead nutrition

 • Landing Page x1 na 2 miesiące

 • Doradztwo 2h
  

 1. Obowiązki Klienta 3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługi Firmy oraz współdziałać z przy świadczeniu Usług.


3.2. Klient udziela Firmie na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Firmie materiałów, znaków towarowych lub sloganów w celu świadczenia Usług i zobowiązuje się ich nie ograniczać w żaden sposób przez czas konieczny do realizacji przedmiotu umowy.


3.3. Klient zapewni Firmie, na czas trwania Umowy, dane dostępowe dotyczące Stron/Kont zewnętrznych Klienta. 
 1. Wynagrodzenie Firmy4.1. Firmie z tytułu świadczonych usług przysługuje wynagrodzenie, w wysokości zależnego od Pakietu Marketingowego:
 

 1. a) Pakiet Boost Communication – 899 zł netto / miesięcznie

 2. b) Pakiet Boost Sales – 1 699 zł netto / miesięcznie

 3. c) Pakiet Boost Business – 2599 zł netto / miesięcznie

 4. d) Pakiet Szyty na miarę - zgodnie ze specyfikacją wybraną przez Klienta – jednak nie mniej niż 700 zł netto / miesięcznie


 4.2 Do wynagrodzenia Firmy, w każdym miesiącu zostanie doliczony ustalony przez klienta w panelu użytkownika budżet reklamowy, który zostanie wydany na realizację kampanii zgodnych z pakietem wybranym przez Klienta. 


4.3. Wynagrodzenie i budżet reklamowy zostaną powiększone o podatek VAT – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami podatkowymi.


4.4. Dodatkowe usługi Firmy, które nie zostały wymienione w Pakiecie Marketingowym (jeżeli takie zaistnieją), będą świadczone przez Firmę na podstawie każdorazowych pisemnych zleceń Klienta określających rodzaj usługi jaka ma być wykonana, termin jej realizacji, uzgodnione wynagrodzenie Firmy oraz warunki płatności.


4.5. Wynagrodzenie pobierane jest w modelu automatycznej subskrypcji, z góry za miesiąc, poprzez podpięcie przez Klienta karty płatniczej na stronie Firmy.


4.6. W przypadku upłynięcia terminu ważności podpiętej karty lub odrzuconej płatności, Klient zobowiązany jest do podpięcia nowej karty w terminie 3 dni roboczych.


4.7. W przypadku braku płatności powyżej 7 dni od upłynięcia terminu, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta. 


4.8 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.


4.9 Reklamacje prosimy kierować pod adres mailowy reklamacje@brand-boosters.com

 1. Raportowanie, komunikacja z Firmą 5.1. Firma zobowiązuje się dostarczać Klientowi raport z realizacji świadczonych Usług. Raport będzie wysyłany w drodze elektronicznej 10 dni po zakończeniu miesiąca współpracy.


5.2. Firma zapewnia Klientowi dostęp do panelu użytkownika (dalej: „panel”) na stronie internetowej Firmy. Strony zgodnie ustalają, że panel jest głównym kanałem komunikacji.


5.3. Klient do każdej z wykonanych Usług może bezpłatnie w ciągu 48h od otrzymania materiałów zgłosić jedną rundę poprawek. Każda kolejna poprawka jest naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.  1. Prowadzenie kampanii reklamowych Google Ads, social media 6.1. W przypadku zlecenia prowadzenia kampanii w ramach usługi Google Ads i/lub w portalach social media, Klient określa wartość budżetu do wykorzystania na początku współpracy. Budżet nie jest zawarty w żadnym z Pakietów Marketingowych.


6.2. Klient na koniec każdego miesiąca może zmienić wysokość budżetu.  1. Gwarancja

7.1. W trakcie obowiązywania umowy Firma może udzielić Klientowi comiesięcznej gwarancji na pozyskanie określonej liczby leadów – tj. potencjalnych klientów.

7.2. Gwarancja jest ustalana z każdym Klientem indywidualnie przed rozpoczęciem świadczenia usług pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

7.3 Leady są dostarczane przez Firmę Klientowi w drodze realizowania kampanii marketingowych z wykorzystaniem Social Media, Marketing Automation, sieci Google oraz strony internetowej Klienta.

7.4. W przypadku braku realizacji celu zapisanego w gwarancji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z prowadzeniem działań reklamowych w danym okresie rozliczeniowym w zależności od wybranego pakietu. Tj:

 1. a) Boost Communication – zwrot 499 zł netto
 2. b) Boost Sales – zwrot 899 zł netto
 3. c) Boost Boosiness – 1499 zł netto
 4. d) Szyty na miarę – 50% wartości pakietu (cena netto)
 1. Okres świadczenia usług

8.1. Klient może skorzystać z dwóch dostępnych okresów świadczenia usług marketingowych:
a) Umowa na czas nieokreślony, 


 1. b) Umowa na okres 12 miesięcy.


8.2. W przypadku braku oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług, umowa określona w pkt. 8.1. „b”, po upływie czasu jej trwania, przechodzi w umowę na czas nieokreślony.


8.3. Umowę na czas nieokreślony, Klient może wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia z wyłączeniem pierwszego miesiąca współpracy w trakcie, którego Klientowi nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

 1. Poufność9.1 Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zasad wzajemnej współpracy, związanych z działalnością przedsiębiorstwa i tajemnicą handlową. Zobowiązanie niniejsze nie jest ograniczone w czasie.


9.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakterystykę, funkcjonalności produktów, usług promowanych przez Firmę oraz za wszelkie informacje przekazane Firmie.


9.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania, informacje, kampanie mogące wprowadzić w błąd potencjalnego konsumenta produktów, usług Klienta, o ile były one zaakceptowane przez Klienta. 1. Zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług10.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.


10.2. W przypadku zmiany OWŚU, Firma na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji, powiadomi wszystkich Klientów drogą elektroniczną. 


10.3. Zmiana regulaminu, nie uprawnia Klienta do wypowiedzenia umowy, na warunkach innych niż określone w OWŚU – pod warunkiem, że cena oraz zakres świadczonych usług przez Firmę, nie ulegnie zmianie. 
 1. Postanowienia końcowe11.1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikłych z postanowień niniejszej umowy


11.2. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Firmy.